Future Students - International

สถาบันสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเดียคิน (DUELI)

พาธเวย์สำหรับการเข้าเรียนตรงกับมหาวิทยาลัยเ

DUELI  มีชื่อเสียงที่ดีในด้านการเตรียมตัวให้กับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศ และในหลักสูตรที่ให้คุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยเดียคินและสถาบันอุดมศึกษาอื่นในออสเตรเลีย  เรายังเปิดหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับใช้งานส่วนตัวและการพัฒนาวิชาชีพ


DUELI  เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษหลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับก้าวหน้า  หลักสูตรเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนคล้ายกับที่จะไปประสบในชีวิตจริงหรือในมหาวิทยาลัย


ท่านคาดว่าจะได้อะไรจากการเรียนในหลักสูตรของ  DUELI บ้าง   
 • ประสบการในการเรียนในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย       ที่ศูนย์สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย

 •  
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายสำหรับนักเรียนทุกระดับ

 •  
 • หลักสูตรพาธเวย์ของ EAP       ที่เข้าเรียนตรงในระดับปริญญาตรี หลังปริญญาตรี และหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศ       ที่มหาวิทยาลัยเดียคิน

 •  
 • หลักสูตรพาธเวย์ที่เข้าเรียนตรงในหลักสูตรพื้นฐานอนุปริญญาและประกาศนียบัตร       IV ที่ MIBT

 •  
 • คณาจารย์ที่ให้ความทุ่มเท มีประสบการณ์       และมีคุณสมบัติสูง

 •  
 • เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 •  
 • ห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครัน

 •  
 • ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนอย่างดีเยี่ยม

 •  
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก

 •  
 • DUELI คือมหาวิทยาลัยเดียคิน ดังนั้นนักเรียนของ DUELI       สามารถรับบริการด้านการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเดียคิน       บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเดียคิน และสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย       ได้ทั่วทุกแคมปัส

 •  
 • เป็นสมาชิกช่วง 4       สัปดาห์แรกใด้ฟรีสำหรับห้องยิมของมหาวิทยาลัยเดียคินที่เมลเบิร์นแคมปัส แอ็ท เบอร์วูด และ จีลอง วอร์น พอนด์ แคมปัส

 •  
 • โอกาสเลือกในการเป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียคิน       (DUSA) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 •  
 • โอกาสการได้พบปะกับนักเรียนออสเตรเลียและนักเรียนนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเดียคิน

 •  
 • โอกาสการได้เข้าร่วมชมรมนักศึกษาของ DUSA และเข้าร่วมการท่องเที่ยว และกิจกรรม


ระยะเวลาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

  หลักสูตรเริ่มเปิดเรียนทุก  5 สัปดาห์ ซึ่งรวมถึงการสอนพิเศษอีก 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ประกอบด้วยการเรียนการสอนที่มีการกำกับไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวันในศูนย์การเรียนรู้อิสระ (Independent  Learning Centre หรือ ILC) ของเรา หลักสูตรต่างๆ  เปิดสอนเป็นช่วงๆ ช่วงละ 5 สัปดาห์  ท่านจะได้รับการประเมินผลและจัดเข้าชั้นเรียนที่สอดคล้องกับระดับทักษะของท่าน  โดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนใช้เวลาเรียนที่ DUELI นาน 10 – 20 สัปดาห์


ขนาดของชั้นเรียน

  ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก เฉลี่ยนักเรียน 15 คนต่อชั้น โดยทั่วไปแล้ว  จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนของ DUELI อยู่ระหว่าง 6 – 18 คน


เวลาเข้าชั้นเรียน

  ชั้นเรียนเปิดสอนระหว่างเวลา  8.30 – 17.30 น.

  เราจัดให้มีช่วงการเรียนจำนวน  3 ช่วง โดยที่นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการจัดให้เข้าเรียนในช่วงการเรียนตามระดับทักษะของชั้นเรียนของตน


ช่วงการเรียน A :         เวลา 8.30-15.15 น.

  ช่วงการเรียน B :         เวลา 10.30-17.15 น.

  ช่วงการเรียน C :          เวลา 9.00-15.30 น.


 


คณาจารย์

  คณาจารย์ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเดียคินมีคุณวุฒิสูงและเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์  ได้แก่

  »   จบคุณวุฒิหลังปริญญาตรี

   »  มีคุณวุฒิในการสอน ESL/EFL และ TESOL

  »   มีประสบการณ์ด้านการสอนมากมายทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ

  »   มีทักษะเชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตร  อุปกรณ์ และแผนการศึกษา

  »   มีประสบการณ์การเตรียมตัวสอบ  และการสอบ IELTS


บริการนักเรียน

  »   รับจากสนามบินเมื่อนักเรียนเดินทางมาถึง  ฟรี

  »   จัดที่ปรึกษานักเรียน DUELI เพื่อคอยช่วยและแนะนำท่านด้านวิชาการและส่วนตัว

  »   ให้ความช่วยเหลือในการหาที่พักโฮมสเตย์

  »   จัดปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนใหม่

  »   บริการด้านการแพทย์และสุขภาพโดยมีแพทย์ประจำอยู่ในแคมปัส

  »   บริการให้คำปรึกษาส่วนตัวในแคมปัส

  »   เป็นสมาชิกช่วง 4  สัปดาห์แรกใด้ฟรีสำหรับห้องยิมของมหาวิทยาลัยเดียคินที่ เมลเบิร์นแคมปัส แอ็ท เบอร์วูด และ จีลอง วอร์น พอนด์ แคมปัส

  »   โอกาสเลือกในการเป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียคิน  (DUSA) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


สิ่งอำนวยความสะดวก

  »   ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ทันสมัยและครบครัน

  »   ห้องอาหารของมหาวิทยาลัยที่มีอาหารฮาลาลบริการ

  »   ทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุด  และให้เข้าใช้บริการอินเทอร์เนทและอีเมลตลอด 24 ชั่วโมง

  »   ศูนย์การเรียนรู้อิสระ (ILC)

  »   เข้าใช้บริการในสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุดของมหาวิทยาลัย

  »   การบริการเกี่ยวกับศาสนา  รวมถึงห้องสวดของนักเรียนมุสลิม

  »   สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬา  รวมไปถึง โรงยิมที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครัน และอาคารการกีฬา


หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ DUELI


ภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนต่อโดยตรงสำหรับหลักสูตรพาธเวย์ที่เน้นด้านวิชาการ (EAP 1-4) เปิดสอนที่เมลเบิร์นแคมปัส แอ็ท เบอร์วูด และ จีลอง วอร์เตอร์ฟรอนท์ แคมปัส

  5  – 20 สัปดาห์

  หลักสูตรพาธเวย์การเข้าเรียนต่อโดยตรง  EAP 4  ระดับ  จัดไว้สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะผ่านเงื่อนไขภาษาอังกฤษในการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี  หลังปริญญาตรี และหลักสูตรการศึกษาต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยเดียคิน


ภาษาอังกฤษทั่วไป (GE 1-9) เปิดสอนที่ DUELI ในเมลเบิร์นแคมปัส แอ็ท เบอร์วูด

  5  – 45 สัปดาห์

  DUELI เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป 9 ระดับ  สำหรับนักเรียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นก้าวหน้าที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับใช้เป็นการส่วนตัวและในวิชาชีพ


การเตรียมตัวสอบ IELTS – เปิดสอนที่ DUELI ในเมลเบิร์นแคมปัส แอ็ท เบอร์วูด

  5  สัปดาห์

  การเตรียมตัวสำหรับนักเรียนที่ประสงค์เข้าสอบ  IELTS เพื่อผ่านเงื่อนไขภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย


ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TESOL – เปิดสอนที่ DUELI ใน เมลเบิร์นแคมปัส แอ็ท เบอร์วูด

  10  สัปดาห์ (พฤษภาคม – กรกฎาคม และพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เท่านั้น)

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TESOL เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรหนึ่งสำหรับนักเรียนระดับสูงที่ได้คะแนน IELTS 5.5  (ไม่มีแบนด์ใดที่ต่ำกว่า 5.5) หรือสูงกว่า


ค่าธรรมเนียมการศึกษาสถาบันสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเดียคิน


»   ค่าธรรมเนียมเข้าเรียน: A$200

  »   ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ DUELI เมลเบิร์น A$385 ต่อสัปดาห์ (อัตรา ค.ศ. 2011)

  »   ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ DUELI จีลอง A$370 ต่อสัปดาห์ (อัตรา ค.ศ. 2011)


 


ค่าธรรมเนียมการพักโฮมสเตย์ของ DUELI


ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พักโฮมสเตย์ : $230 (ชำระให้แก่มหาวิทยาลัยเดียคิน)

  ค่าธรรมเนียมการพักโฮมสเตย์ สัปดาห์ละ : $265 (ชำระให้แก่ครอบครัวโฮมสเตย์)


ค่าธรรมเนียมคุ้มครองสุขภาพนักเรียนนานาชาติ ค.ศ. 2011


อัตราเดียว 3 เดือน :   A$105

  อัตราเดียว 6 เดือน :    A$210

  อัตราเดียว 9 เดือน :   A$315

  อัตราเดียว 12 เดือน :  A$420

Deakin University acknowledges the traditional land owners of present campus sites.

11th October 2011